MEN: List do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli.


 Szanowani Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele publicznych
i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych,

 

zakończyliśmy pierwszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie.

Wszystkie dokumenty niezbędne do tego, aby uczyć w nowym systemie szkolnym, w tym − podstawa programowa dla szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania dla wszystkich typów szkół − są gotowe.

Zmiana podstawy programowej kształcenia ogólnego na wszystkich etapach edukacyjnych jest integralną częścią reformy systemu oświaty, kluczową dla uczniów niezależnie od tego, do której szkoły uczęszczają.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) obejmuje swoim zakresem podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego dla następujących typów szkół:

1) szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

2) branżowej szkoły I stopnia,

3) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

4) szkoły policealnej.

Przygotowując nowe prawo oświatowe zależało nam na stworzeniu szkoły nowoczesnej, odpowiadającej na wyzwania XXI wieku, ale też zakorzenionej w tradycji i historii; szkole, w której uczeń czuje się bezpieczny.

Chcemy, aby uczeń w szkole podstawowej rozwijał swoje kompetencje czytelnicze, uczył się pracy zespołowej i kreatywności. Przywracamy znaczenie kształcenia

przedmiotowego, kładziemy nacisk na naukę języków obcych, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych i matematyki. W nowej szkole nauczyciel będzie miał dużą swobodę w prowadzeniu zajęć.

Podstawa programowa dla szkoły podstawowej zawiera wszystkie potrzebne i wymagane treści w kształceniu uczniów klas VII i VIII w nowej strukturze szkoły podstawowej (przekładające się na egzamin ósmoklasisty). Uczniowie tych klas będą wypełniali program stanowiący kontynuację tego, który realizowali w klasach IV-VI. Program ma ich przygotowywać do podjęcia dalszej nauki w wybranym typie szkół ponadpodstawowych, począwszy od roku szkolnego 2019/2020.

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował materiały dla nauczycieli o wdrażaniu nowej podstawy wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Składają się na nie: preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, treść podstawy programowej, komentarz opisujący ogólne założenia zmian, porównanie dotychczasowej i nowej podstawy programowej, uzasadnienie zmian oraz wnioski i rekomendacje dla nauczycieli.

Przekazuję Państwu opracowane przez ekspertów tworzących podstawę programową następujące publikacje:

 treść podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wraz z komentarzem,

 treść podstawy programowej poszczególnych 19 przedmiotów w szkole podstawowej wraz z komentarzami,

 treść podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, wraz z komentarzem.

 

Materiały są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl (Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych) oraz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Kształcenie i Wychowanie (www.men.gov.pl).

Mam nadzieję, że przekazane materiały będą Państwu pomocne w pracy z uczniami już od roku szkolnego 2017/2018.

Serdecznie dziękuję za każdy dzień pracy z uczniem, za to że są Państwo blisko rodziców, za pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz gotowość do podejmowania nowych wyzwań.

Jednocześnie przypominam, że jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do kontaktu zarówno z departamentami merytorycznymi w MEN, jak i kuratorami oświaty oraz przedstawicielami samorządów.
Z wyrazami szacunku


Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej